Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. De organisatie, Stichting Distinto, hierna te noemen Distinto, staat voor: aanbieder van jeugdhulp in de vorm van behandeling, begeleiding, logeer- en dagopvang, training en psycho-educatie.
1.2. Doelgroep: kinderen en jongeren tot en met 18 jaar met psychische en psychiatrische problematiek.
1.3. Met klant wordt bedoeld: persoon ouder dan 16 jaar, of bij een kind jonger dan 18 jaar zijn/haar ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s), die de overeenkomst met Distinto heeft gesloten.

2. Ingangsdatum

De ingangsdatum van deze algemene voorwaarden is 1 januari 2021.

3. Toepasselijkheid

3.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die tussen Distinto en de klant wordt gesloten. Bij het sluiten van de overeenkomst aanvaardt de klant de algemene voorwaarden.

4. Aanbod

4.1. De klant kan telefonisch contact opnemen met Distinto om een hulpvraag te bespreken. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wanneer de vraag van de klant aansluit bij het aanbod van Distinto wordt een intake voorgesteld. De klant kan zich aanmelden voor een intakegesprek middels het aanmeldformulier op de website. Binnen vijf werkdagen ontvangt de klant per mail een uitnodiging voor een intakegesprek.
4.2. Na het intakegesprek wordt een overeenkomst getekend. In deze overeenkomst verklaren klant en Distinto met elkaar het hulptraject aan te gaan en worden algemene afspraken m.b.t. het aanbod vastgelegd. In een persoonlijk plan worden persoonlijke afspraken en doelen vastgelegd.
4.3. Het intakegesprek vindt bij Distinto plaats. De klant ontvangt een verslag van het intakegesprek.
4.4. Na de intake start de hulp. De hulp wordt vanuit de Jeugdwet geboden en wordt geleverd in Zorg in Natura (ZIN) of bekostigd vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB). Als de klant nog niet beschikt over een beschikking, dan kan Distinto zonder dat hier kosten aan verbonden zijn helpen bij de beschikkingsaanvraag. De klant dient in dit geval rekening te houden met een wachttijd van zes tot acht weken.
4.5. Distinto levert als gecontracteerd zorgaanbieder ZIN in de BAR-gemeenten, regio Zuid-Holland Zuid, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en regio Midden-Holland.
4.6. Zodra de hulp start, melden wij de klant aan bij SISA, een systeem waarin professionals kunnen signaleren welke hulpverleners betrokken zijn bij een klant.

5. Toegankelijkheid

5.1. Distinto sluit aan bij de individuele wensen van de klant, mits deze in overeenstemming zijn met de identiteit van de organisatie.
5.2. Distinto behoudt zich het recht voor om afspraken te annuleren wanneer de klant door ziekte of anderszins een gezondheidsrisico vormt voor medewerkers.

6. Duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst

6.1. De overeenkomst tussen klant en Distinto is voor onbepaalde tijd. De hulp wordt geboden gedurende de looptijd van de beschikking.
6.2. De hulp wordt periodiek geëvalueerd, waarbij afspraken en doelen uit het persoonlijk plan en aan de orde komen. Tijdens een evaluatie kan in overleg besloten worden het plan te wijzigen of de hulp te stoppen omdat de doelen behaald zijn.
6.3. Indien tussentijds blijkt dat de exclusiecriteria van toepassing geworden zijn, kan dit ook aanleiding zijn om de hulp te stoppen of het aanbod te wijzigen.

7. Annulering

7.1. Het annuleren van een individuele afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Het annuleren van een afspraak in groepsverband dient minimaal 48 uur van tevoren te gebeuren. Wanneer geen tijdige annulering heeft plaatsgevonden, is de klant het gebruikelijke tarief voor de afgesproken tijd verschuldigd. Bovenstaande is ook van toepassing in geval van ziekte of andere acute omstandigheden.
7.2. Het annuleren van een afspraak door Distinto (bijvoorbeeld wegens ziekte) houdt in: geen hulp, dus ook geen rekening!

8. Tarieven

Distinto hanteert de tarieven die vastgesteld zijn door de gemeente. De ZIN-tarieven worden jaarlijks vastgesteld, de PGB-tarieven worden overgenomen uit de vastgesteld beschikking (indicatie of herindicatie) door de gemeente.

9. Bekostiging vanuit PGB

9.1. Indien de hulp ingekocht wordt vanuit een PGB, ontvangt de klant maandelijks een factuur van de geleverde hulp. De klant draagt zorg voor een betaling binnen de gestelde betalingstermijn.
9.2. De betaling loopt via de SVB. De klant is zelf verantwoordelijk voor een juiste totstandkoming, toezicht en beheer van zijn eigen dossier bij de SVB. De klant dient bij de SVB een zorgovereenkomst aan te leveren die getekend is zowel de klant als Distinto.
9.3. Als een factuur niet tijdig betaald wordt, ontvangt de klant een betalingsherinnering. Als deze nalatigheid veroorzaakt wordt door de SVB dan dient de klant zelf contact op te nemen met de SVB om de betaling alsnog in orde te maken. Hier stelt de klant Distinto van op de hoogte.
9.4. Als de betaling na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds achterwege blijft en er aantoonbaar geen actie is ondernomen door de klant richting de SVB, dan is Distinto gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen bij de klant vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Distinto kan door de klant aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van een medewerker zijn veroorzaakt. Dit moet door de klant worden aangetoond. Een melding van schade dient binnen 72 uur schriftelijk te geschieden bij Distinto.
10.2. De klant kan door Distinto aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van de klant zijn veroorzaakt. Dit moet door Distinto worden aangetoond. Distinto dient de schade binnen 72 uur schriftelijk te melden bij de klant.
10.3. De klant dient WA-verzekerd te zijn.

11. Klachten

11.1. Distinto spant zich in om de hulpverlening optimaal te laten verlopen. Het kan desondanks voorkomen dat er onvrede ontstaat over de geleverde hulp. In de klachtenprocedure op de website staat beschreven hoe de klant melding kan maken van een klacht.

12. Geheimhouding

12.1. Medewerkers van Distinto dienen zich te houden aan hun beroepsgeheim.
12.2. Persoonsgegevens wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

13. Privacy

Bij de verwerking van persoonsgegevens van de klant houdt Distinto zich aan de wetgeving zoals opgenomen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

14. Wijzigingen

De algemene voorwaarden worden per kalenderjaar vastgesteld. Distinto is bevoegd de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De klant wordt hier per email of via het digitale klantportaal van op de hoogte gesteld.