Aanbod

Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Soms gaat opgroeien of opvoeden niet vanzelf. Ons aanbod is erop gericht kinderen en jongeren te helpen in hun ontwikkeling, hun zelfstandigheid te bevorderen en hen handvatten te bieden om goed om te gaan met de aanwezige problematiek. Onze medewerkers richten zich niet alleen op het kind, maar ook op het ondersteunen en ontlasten van ouders in hun opvoedingstaak.

Wij hanteren een flexibele IQ ondergrens van 70.

“Het heeft mijn kind een veilige basis gegeven, waar hij zichzelf kon zijn en tot leren kon komen.” D.N. van D.

Begeleiding

Individuele begeleiding wordt thuis verleend en dient de gezinssituatie te veranderen, zodat voor het kind een aanvaardbare opvoedingssituatie ontstaat. Afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag bieden wij basisbegeleiding of gespecialiseerde begeleiding aan. Met ouders en het jeugdteam stemmen we af welke vorm van begeleiding ingezet wordt.

Opvang

Distinto biedt dagopvang en logeeropvang aan. Er is dagopvang op woensdag en zaterdag. De logeeropvang wordt in het weekend en in de schoolvakanties aangeboden. Een groep bestaat uit acht tot twaalf kinderen of jongeren. De groep wordt begeleid door twee tot drie begeleiders.

Er wordt gewerkt met een overzichtelijke dagstructuur en rustmomenten op vaste tijden. Activiteiten zijn afgestemd op wat de kinderen of jongeren aankunnen. Tijdens de opvang wordt gewerkt aan doelen uit het begeleidingsplan.

De wachttijd voor de logeeropvang is op dit moment meer dan een half jaar.

“Het heeft ons als gezin ontzorgd en het heeft ons structuur en houvast gegeven. De rust om te weten dat er iemand meekijkt en meedenkt dat was erg fijn. J.K.”

Ontwikkelingsgericht logeren

‘Ontwikkelingsgericht logeren’ is een intensief logeertraject van drie maanden, waarbij een kind wekelijks van maandag tot woensdag bij Distinto is. Het kind trekt op in een vaste groep – groepsgrootte is maximaal vier – en wordt begeleid door drie vaste medewerkers. In deze periode leren de kinderen vaardigheden die nodig zijn om het dagelijks leven – thuis of op de groep – beter aan te kunnen. Ouderbegeleiding is een onlosmakelijk onderdeel van dit traject, want zo kan wat een kind leert bij Distinto doorgetrokken worden naar de thuissituatie, waardoor er ook echt sprake is van blijvend resultaat. Bij ieder traject is een orthopedagoog betrokken.

Onderwijs

Distinto biedt waar nodig jeugdhulp aan op school. Ook heeft Distinto met enkele scholen de afspraak dat er onder schooltijd één vaste begeleider van Distinto op school aanwezig is voor alle leerlingen die vanwege hun (gedrags)problematiek extra zorg een aandacht nodig hebben.

Daarnaast biedt Distinto op de eigen locatie een programma (Learn2Do) aan voor kinderen en jongeren die niet in staat zijn om onderwijs te volgen volgens het traditionele schoolsysteem. Learn2do biedt deze kinderen de mogelijkheid om te leren en te ontwikkelen in een voor hen passende omgeving met als doel terugkeer naar school.

“De begeleidster was een stabiliteit in een onrustige periode. De begeleidster heeft gekeken naar wat het meisje nodig heeft en van daaruit de omgeving kunnen beïnvloeden.” Voogd A.K. B.

“De zorg van Distinto gaf rust. Het gaf ons de kans om weer aan het normale leven deel te nemen.” R.F.

Behandeling

Distinto biedt een breed aanbod van onderzoek en behandeling aan. Op gebied van onderzoek valt te denken aan ontwikkelingsanamnese, intelligentie (IQ) onderzoek, onderzoek naar autisme en ADHD en het in kaart brengen van angst, depressie, boosheid, zelfbeeld en verstorend gedrag. Wat betreft behandeling bieden we diverse behandelende (groeps)trainingen aan rond thema’s als agressieregulering, sociale weerbaarheid en depressie. Waar nodig bieden we ook behandeltrajecten op maat.

De wachttijd voor diagnostiek/behandeling is momenteel zes maanden.

 

Training

In samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt Distinto diverse trainingen aan. Deze preventieve trainingen gaan bijvoorbeeld over hoe om te gaan met gevoelens van angst en depressie, met grensoverschrijdend gedrag, of wat het betekent om ‘brusje’ (broertje of zusje van een kind met een diagnose) te zijn.

“Steun in de rug, vertrouwen, meedenken. Dat is Distinto in het kort.” M. van H.