Aanbod

Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Soms gaat opgroeien of opvoeden niet vanzelf. Ons aanbod is erop gericht kinderen en jongeren te helpen in hun ontwikkeling, hun zelfstandigheid te bevorderen en hen handvatten te bieden om goed om te gaan met de aanwezige problematiek. Onze medewerkers richten zich niet alleen op het kind, maar ook op het ondersteunen en ontlasten van ouders in hun opvoedingstaak.

Diagnostiek

Wij beschikken over een breed onderzoeksaanbod. Diagnostisch onderzoek wordt ingezet om erachter te komen wat de oorzaak is van de problemen waar een kind tegenaan loopt. Onderzoek is mogelijk vanaf een leeftijd van ongeveer zeven jaar.

Het onderzoek start met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt u met de behandelaar de zorgen rondom uw kind. Vervolgens brengt de behandelaar aan de hand van screeningsvragenlijsten en een ontwikkelingsanamnese in kaart op welke gebieden en op welke manier deze zorgen tot uiting komen. Afhankelijk van de uitkomst wordt vervolgonderzoek uitgevoerd. Te denken valt aan een intelligentie (IQ) onderzoek, of onderzoek op gebied van autisme (ASS), ADHD, depressie, sociaal emotionele ontwikkeling, (faal)angst, boosheid, zelfbeeld of verstorend gedrag. Het onderzoekstraject wordt uitgevoerd in overleg met u als ouders.

Er is op dit moment geen wachtlijst voor diagnostiek.

 

“De zorg van Distinto gaf rust. Het gaf ons de kans om weer aan het normale leven deel te nemen.” R.F.

Behandeling

Distinto biedt diverse vormen van behandeling aan. Vanaf 2023 zijn we hiervoor een gecontracteerde aanbieder in de gemeente Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard. Ons aanbod bestaat uit:

  • Psycho-educatie aan zowel het kind als de ouders nadat een diagnose is gesteld.
  • Kortdurende behandeling in de thuissituatie om meer rust en structuur in het gezin en afstemming op de problematiek van het kind mogelijk te maken.
  • Behandelende dagprogramma’s op locatie met de gerichtheid op (weer) kunnen deelnemen aan onderwijs, of doorstromen naar stage of werk.
  • Behandelende (groeps)trainingen rondom thema’s als angst, sociale weerbaarheid en probleemoplossend vermogen. Te denken valt aan Brain Blocks, het Vriendenprogramma of ‘Stop! Hoe los ik het op?’.

Er is op dit moment geen wachtlijst voor behandeling.

 

Ontwikkelingsgericht logeren

‘Ontwikkelingsgericht logeren’ is een intensief logeertraject van drie maanden, waarbij een kind wekelijks van maandag tot woensdag bij Distinto is. Het kind trekt op in een vaste groep – groepsgrootte is maximaal vier – en wordt begeleid door drie vaste medewerkers. In deze periode leren de kinderen vaardigheden die nodig zijn om het dagelijks leven – thuis of op de groep – beter aan te kunnen. Ouderbegeleiding is een onlosmakelijk onderdeel van dit traject, want zo kan wat een kind leert bij Distinto doorgetrokken worden naar de thuissituatie, waardoor er ook echt sprake is van blijvend resultaat. Bij ieder traject is een orthopedagoog betrokken.

Begeleiding

Individuele begeleiding wordt thuis verleend en dient de gezinssituatie te veranderen, zodat voor het kind een aanvaardbare opvoedingssituatie ontstaat. Afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag bieden wij basisbegeleiding of gespecialiseerde begeleiding aan. Met ouders en het jeugdteam stemmen we af welke vorm van begeleiding ingezet wordt.

“Het heeft mijn kind een veilige basis gegeven, waar hij zichzelf kon zijn en tot leren kon komen.” D.N. van D.

Zorg – onderwijs

Distinto biedt waar nodig jeugdhulp aan op school. Ook heeft Distinto met enkele scholen de afspraak dat er onder schooltijd één vaste begeleider van Distinto op school aanwezig is voor alle leerlingen die vanwege hun (gedrags)problematiek extra zorg een aandacht nodig hebben.

Daarnaast biedt Distinto op de eigen locatie een programma (Learn2Do) aan voor kinderen en jongeren die niet in staat zijn om onderwijs te volgen volgens het traditionele schoolsysteem. Learn2do biedt deze kinderen de mogelijkheid om te leren en te ontwikkelen in een voor hen passende omgeving met als doel terugkeer naar school.

“De begeleidster was een stabiliteit in een onrustige periode. De begeleidster heeft gekeken naar wat het meisje nodig heeft en van daaruit de omgeving kunnen beïnvloeden.” Voogd A.K. B.

“Steun in de rug, vertrouwen, meedenken. Dat is Distinto in het kort.” M. van H.

Training

Preventieve trainingen
In samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt Distinto diverse trainingen aan. Deze preventieve trainingen gaan bijvoorbeeld over hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag, of wat het betekent om ‘brusje’ (broertje of zusje van een kind met een diagnose) te zijn.

Voor deze preventieve trainingen kunt u zich aanmelden via de website van het CJG. Klik hier.

Behandelende trainingen
We bieden diverse behandelende (groeps)trainingen rondom thema’s als angst, sociale weerbaarheid en probleemoplossend vermogen. Te denken valt aan Brain Blocks, het Vriendenprogramma of ‘Stop! Hoe los ik het op?’

Voor de behandelende trainingen klik hier.

 

Opvang

Distinto biedt dagopvang en logeeropvang aan. Er is dagopvang op woensdag en zaterdag. De logeeropvang wordt in het weekend en in de schoolvakanties aangeboden. Een groep bestaat uit acht tot twaalf kinderen of jongeren. De groep wordt begeleid door twee tot drie begeleiders.

Er wordt gewerkt met een overzichtelijke dagstructuur en rustmomenten op vaste tijden. Activiteiten zijn afgestemd op wat de kinderen of jongeren aankunnen. Tijdens de opvang wordt gewerkt aan doelen uit het begeleidingsplan.

 

“Het heeft ons als gezin ontzorgd en het heeft ons structuur en houvast gegeven. De rust om te weten dat er iemand meekijkt en meedenkt dat was erg fijn. J.K.”