Aanbod

Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Soms gaat opgroeien of opvoeden niet vanzelf. Ons aanbod is erop gericht kinderen en jongeren te helpen in hun ontwikkeling, hun zelfstandigheid te bevorderen en hen handvatten te bieden om goed om te gaan met de aanwezige problematiek. Onze medewerkers richten zich niet alleen op het kind, maar ook op het ondersteunen en ontlasten van ouders in hun opvoedingstaak.

Diagnostiek

Wij beschikken over een breed onderzoeksaanbod. Diagnostisch onderzoek wordt ingezet om erachter te komen wat de oorzaak is van de problemen waar een kind tegenaan loopt. Onderzoek is mogelijk vanaf een leeftijd van ongeveer zeven jaar.

Het onderzoek start met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt u met de behandelaar de zorgen rondom uw kind. Vervolgens brengt de behandelaar aan de hand van screeningsvragenlijsten en een ontwikkelingsanamnese in kaart op welke gebieden en op welke manier deze zorgen tot uiting komen. Afhankelijk van de uitkomst wordt vervolgonderzoek uitgevoerd. Te denken valt aan een intelligentie (IQ) onderzoek, of onderzoek op gebied van autisme (ASS), ADHD, depressie, sociaal emotionele ontwikkeling, (faal)angst, boosheid, zelfbeeld of verstorend gedrag. Het onderzoekstraject wordt uitgevoerd in overleg met u als ouders.

De wachttijd voor diagnostiek is drie maanden voor de intake. Tijdens de intake wordt besproken wanneer de start ongeveer zal plaatsvinden.

“Het diagnostiek-traject gaf verheldering en inzicht. We laten elkaar nu meer in onze waarden.”
Februari 2023

“Het heeft ervoor gezorgd dat onze familieband hechter is geworden en wij veel beter kunnen communiceren met elkaar.”
Januari 2023

Behandeling

Distinto biedt diverse vormen van behandeling aan. Vanaf 2023 zijn we hiervoor een gecontracteerde aanbieder in de gemeente Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard. Ons aanbod bestaat uit:

  • Psycho-educatie aan zowel het kind als de ouders nadat een diagnose is gesteld.
  • Kortdurende behandeling in de thuissituatie om meer rust en structuur in het gezin en afstemming op de problematiek van het kind mogelijk te maken.
  • Behandelende dagprogramma’s op locatie met de gerichtheid op (weer) kunnen deelnemen aan onderwijs, of doorstromen naar stage of werk.

Wij bieden geen behandeling voor complex trauma of zeer ernstige hechtingsproblematiek. Het wijkteam of uw huisarts kan u doorverwijzen naar een GGZ-instelling die deze (hoog)specialistische behandeling wel biedt.

Behandelende trainingen
We bieden diverse behandelende (groeps)trainingen rondom thema’s als angst, sociale weerbaarheid en probleemoplossend vermogen. Te denken valt aan het Vriendenprogramma of ‘Stop! Hoe los ik het op?’.

Voor de behandelende trainingen klik hier.

Zorg en onderwijs

Distinto biedt waar nodig jeugdhulp aan op school. Ook heeft Distinto met enkele scholen de afspraak dat er onder schooltijd één vaste begeleider van Distinto op school aanwezig is voor alle leerlingen die vanwege hun (gedrags)problematiek extra zorg een aandacht nodig hebben.

Daarnaast biedt Distinto op de eigen locatie een programma (Learn2Do) aan voor kinderen en jongeren die niet in staat zijn om onderwijs te volgen volgens het traditionele schoolsysteem. Learn2do biedt deze kinderen de mogelijkheid om te leren en te ontwikkelen in een voor hen passende omgeving met als doel terugkeer naar school.

Meer informatie over onze zorg-onderwijsaanbod kunt u hier vinden.

“Verhelderend, duidelijk gemaakt welke richting wij op moesten gaan voor de vervolgstap voor ons kind. Fijn dat er onderzocht is bij Learn2Do wat hij wel en niet aankan.”
Januari 2023

Begeleiding

Individuele begeleiding wordt thuis verleend en dient de gezinssituatie te veranderen, zodat voor het kind een aanvaardbare opvoedingssituatie ontstaat. Afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag bieden wij basisbegeleiding of gespecialiseerde begeleiding aan. Met ouders en het jeugdteam stemmen we af welke vorm van begeleiding ingezet wordt.

“We zijn erg tevreden over de hulpverlening en hulpverlener. Er is veel kennis, empathie en betrokkenheid. We kregen meer inzicht en begrip in de beperkingen en mogelijkheden van ons kind. We zijn ons bewuster geworden van ons eigen handelen als opvoeders.”
Maart 2023

Opvang

Distinto biedt dagopvang en logeeropvang aan. Er is dagopvang op woensdag en zaterdag. De logeeropvang wordt in het weekend en in de schoolvakanties aangeboden. Een groep bestaat uit acht tot twaalf kinderen of jongeren. De groep wordt begeleid door twee tot drie begeleiders.

Er wordt gewerkt met een overzichtelijke dagstructuur en rustmomenten op vaste tijden. Activiteiten zijn afgestemd op wat de kinderen of jongeren aankunnen. Tijdens de opvang wordt gewerkt aan doelen uit het begeleidingsplan.

We vinden het belangrijk dat ouders én kind leren, samen ontwikkelen en zonder hulp verder kunnen. Daarom zullen we tijdens het intakegesprek met u bespreken of en zo ja hoe ouderbegeleiding u en uw kind kan helpen om datgene wat uw kind geleerd heeft tijdens de (logeer-)opvang voort te zetten in de thuissituatie.

Let op: we bieden het product ‘logeeropvang’ niet aan in de regio Zuid-Holland-Zuid. 

“We hebben gezien dat ons kind zich kan aanpassen in een andere omgeving en contacten kan aangaan met andere kinderen en met de begeleiding. Er kwam inzicht wat qua zorg wel en niet passend is voor de toekomst.”
December 2022

Preventieve trainingen

In samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt Distinto een ‘Brussentraining’ aan. Deze preventieve training gaat over wat het betekent om ‘brusje’ (broertje of zusje van een kind met een diagnose) te zijn.

Deze training is erop gericht om brusjes sterker te maken en te leren praten over wat het betekent om op te groeien met een broer of zus met een diagnose. Ook krijgen de brusjes informatie over de diagnose, zodat zij meer inzicht krijgen in waar het gedrag van hun broer of zus vandaan komt. Daarnaast is er bij veel ruimte voor ontspanning, plezier maken en onderling (lotgenoten)contact.

Voor deze preventieve training kunt u zich aanmelden via de website van het CJG. Meer informatie op onze website leest u hier.

“Steun in de rug, vertrouwen, meedenken. Dat is Distinto in het kort.” M. van H.